Volgens mij leerden we al op de lagere school: werkje beginnen en afmaken.

Jan Markerink

Jan Markerink is sinds 2006 voorzitter van de deelgemeente Overschie. Als moderne bestuurder brengt hij zijn ervaring uit het bedrijfsleven in in het bestuurlijk handelen. Zijn lijfspreuk luidt: 'Als je alles onder controle hebt, ga je gewoon niet snel genoeg'. In korte tijd... [lees verder]Kennispartners
 • Syrima Advies
 • C3Group B.V.
 • New Shoes Today
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • TIP Charlois
 • Bureau Ben Venneman
Een integrale aanpak en regievoering op de belangrijke netwerken binnen de gemeentegrenzen. Dat is wat een moderne gemeente nastreeft en realiseert. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de financiering en resultaten van een groot aantal netwerken zoals:
 
 • De onderwijswetgeving (2009) regelt de zorgplicht aan leerlingen in en rondom school. Alle scholen in het basisen voortgezet onderwijs hebben inmiddels een Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT is een interdisciplinair overleg dat de zorg organiseert voor leerlingen die met zichzelf of hun omgeving in de knoop zijn geraakt.
   
 • Een verwachte aanpassing (2011) in de Wet op de jeugdzorg stelt gemeenten verplicht een Centrum voor Jeugd en Gezin op te richten dat een aantal wettelijke zorgtaken uitvoert: signalering en preventie, zorgcoördinatie en toeleiding naar passende zorg, opvoedingsondersteuning, informatie en advies, afstemming met Bureau Jeugdzorg en afstemming met het onderwijs. De wet verplicht gemeenten ook de verwijsindex te implementeren; een instrument dat zorgcoördinatie en directe samenwerking tussen professionals bevordert.
   
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2007) wijst gemeenten aan als regievoerder voor het in interactie met burgers organiseren van maatschappelijke zorg. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is een gemeentelijke taak die vanuit de Wet Collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) is overgeheveld naar de Wmo. Ook enkele onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen tegenwoordig onder de Wmo. Verder zijn de zorg voor coördinatie van de hulp in complexe zorgsituaties, het bieden van integrale schuldhulpverlening en het opstellen van individuele trajectplannen voor daklozen gemeentelijke taken.
   
 • Het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie zijn via een recent kabinetsbesluit (2008) verplicht structureel samen te werken op regionaal niveau in het zogenoemde Veiligheidshuis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg na detentie.
 
Wil je meer weten over dit onderwerp? klik hier en stuur een mail naar de professionals van dit platform. Binnen 3 werkdagen krijg je een antwoord waar je verder mee kunt.

GOSA OGGz  CJG