Bestuurders moeten in staat zijn de logica van de concrete situaties te doorzien en interventies te bieden die effectief bijdragen aan oplossingen.

Joost Vos

Drs. Joost J. Vos (1960) werkt als managing consultant bij TNO Management Consultants. Hij is betrokken bij uiteenlopende adviesopdrachten rondom samenwerking. Deze gaan vooral over maatschappelijke samenwerkingsvraagstukken. In het bijzonder houdt hij zich bezig met de... [lees verder]Kennispartners
 • C3Group B.V.
 • New Shoes Today
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • TIP Charlois
 • Bureau Ben Venneman
 • Syrima Advies
Een integrale aanpak en regievoering op de belangrijke netwerken binnen de gemeentegrenzen. Dat is wat een moderne gemeente nastreeft en realiseert. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de financiering en resultaten van een groot aantal netwerken zoals:
 
 • De onderwijswetgeving (2009) regelt de zorgplicht aan leerlingen in en rondom school. Alle scholen in het basisen voortgezet onderwijs hebben inmiddels een Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT is een interdisciplinair overleg dat de zorg organiseert voor leerlingen die met zichzelf of hun omgeving in de knoop zijn geraakt.
   
 • Een verwachte aanpassing (2011) in de Wet op de jeugdzorg stelt gemeenten verplicht een Centrum voor Jeugd en Gezin op te richten dat een aantal wettelijke zorgtaken uitvoert: signalering en preventie, zorgcoördinatie en toeleiding naar passende zorg, opvoedingsondersteuning, informatie en advies, afstemming met Bureau Jeugdzorg en afstemming met het onderwijs. De wet verplicht gemeenten ook de verwijsindex te implementeren; een instrument dat zorgcoördinatie en directe samenwerking tussen professionals bevordert.
   
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2007) wijst gemeenten aan als regievoerder voor het in interactie met burgers organiseren van maatschappelijke zorg. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is een gemeentelijke taak die vanuit de Wet Collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) is overgeheveld naar de Wmo. Ook enkele onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen tegenwoordig onder de Wmo. Verder zijn de zorg voor coördinatie van de hulp in complexe zorgsituaties, het bieden van integrale schuldhulpverlening en het opstellen van individuele trajectplannen voor daklozen gemeentelijke taken.
   
 • Het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie zijn via een recent kabinetsbesluit (2008) verplicht structureel samen te werken op regionaal niveau in het zogenoemde Veiligheidshuis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg na detentie.
 
Wil je meer weten over dit onderwerp? klik hier en stuur een mail naar de professionals van dit platform. Binnen 3 werkdagen krijg je een antwoord waar je verder mee kunt.

GOSA OGGz  CJG 

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'