Het succes van ketensamenwerking ligt in de kwaliteit van het kennisuitwisselings- en afstemmingsmoment tussen de kenniswerkers.

Robert van Brakel

Drs. Robert H. van Brakel is managing director van de C3Group; een Nederlandse kennisorganisatie op het gebied van ketensamenwerking en informatiemanagement binnen overheid en bedrijfsleven. Van Brakel adviseert sinds 1997 directies en bestuurders bij ontwikkeling en... [lees verder]Kennispartners
  • Bureau Ben Venneman
  • TIP Charlois
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • New Shoes Today
  • C3Group B.V.
  • Syrima Advies

Succesvolle en duurzame ketensamenwerking komt voort uit een combinatie van stevige bestuurlijke afspraken en goed geregisseerde ketenoverleggen met professionele voorzitters en notulisten. Essentieel daarbij is het overleg-informatiemanagement met een speciaal daarvoor ontwikkeld informatiesysteem dat de strategische, tactische en operationele overleggen stroomlijnt. Door de juiste en directe weergave van de voortgangsinformatie ontstaat accountability. Zowel de bestuurders als de regisseurs en hun ketenpartners zijn aanspreekbaar en kunnen daadkrachtig optreden op basis van gedeelde kennis en feiten. Vanuit overzicht en daadkracht ontstaat het zelfreinigend vermogen van de keten waarmee duurzaamheid wordt geborgd. Binnen de hierboven beschreven structuur worden ketendoelen behaald doordat mensen werken vanuit een gemeenschappelijke informatiepositie en op alle betrokken niveaus consensus bestaat over het gewenste resultaat. Het afleggen van verantwoording over de eigen bijdrage is dan voor iedereen vanzelfsprekend.

Belangrijk onderdeel van de methodiek is het informatiemanagement binnen en rondom de ketenoverleggen. Om dit te kunnen ondersteunen is specifieke software nodig, afgestemd op verschillende soorten ketensamenwerking. Hiermee wordt de informatie-uitwisseling en -afstemming binnen de verschillende soorten ketenoverleggen succesvol en gebruikersvriendelijk gerealiseerd. De ervaring laat zien dat met bovengenoemde methodiek de werkdruk van de regisseur tot een factor drie kan afnemen en dat de samenwerking tussen regisseur en  ketenpartners een factor twee tot vijf efficiënter en effectiever kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat in alle overlegstructuren binnen de keten een eenduidige informatiepositie en  verantwoordingskader bestaat.

Kennis van ‘het brandpuntparadigma binnen ketensamenwerking’ leert welke vormen van regie nodig zijn. Met de erkenning van organisaties als een dynamisch netwerk van overlegstructuren op strategisch, tactisch en operationeel niveau weten we dat alleen een multidisciplinaire ketenbenadering de gewenste eindresultaten kan opleveren. Aangevuld met de expliciete benoeming van de voorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking, mondt dit uit in het Ketenregiemodel op (zie afbeelding volgende pagina). Als door het volgen van dit model aan de zes voorwaarden wordt voldaan, zullen transparantie en goede, tijdige beslissingen leiden tot het daadkrachtig uitvoeren van afgesproken acties en het behalen van de gewenste ketenresultaten. Alle betrokken ketenpartners - medewerkers, management en bestuurders - zullen zich verbonden voelen met het eindresultaat en de verantwoordelijkheid voor hun bijdrage accepteren. Zo lijkt een mooie toekomst weggelegd voor ketensamenwerking binnen onze complexe maatschappij. Bron: © Boek Ketensamenwerking - Robert van Brakel

C3Group KetenRegieModel

 Bron: © Boek Ketensamenwerking - Robert van Brakel

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'