We lijken niet in staat zicht te krijgen op problemen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de jeugdzorg.

Anneke van Leeuwen

Anneke van Leeuwen-Gijsberts is een selfmade woman met ruime ervaring in leidinggeven en besturen. Ze werkt als zelfstandig adviseur en coach. Daarbij bekleedt ze verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies, zowel in de sociaal-culturele sector als in het... [lees verder]Kennispartners
  • Syrima Advies
  • New Shoes Today
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • C3Group B.V.
  • TIP Charlois
  • Bureau Ben Venneman

Informatiemanagement rondom overlegstructuren

Belangrijk onderdeel van duurzame ketensamenwerking is het informatiemanagement binnen en rondom de ketenoverleggen. Om dit te kunnen ondersteunen is specifieke software nodig, afgestemd op verschillende soorten ketensamenwerking. Hiermee wordt de informatie-uitwisseling en -afstemming binnen de verschillende soorten ketenoverleggen succesvol en gebruikersvriendelijk gerealiseerd. De ervaring laat zien dat met het juiste infomratiemanagement de werkdruk van de regisseur tot een factor drie kan afnemen en dat de samenwerking tussen regisseur en  ketenpartners een factor twee tot vijf efficiënter en effectiever kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat in en over alle overlegstructuren binnen de keten een eenduidige informatiepositie en verantwoordingskader bestaat.

Uiteindelijk gaat het erom met ketensamenwerking de best mogelijke resultaten te boeken. Daarvoor zijn juiste beslissingen en resultaatgerichte acties nodig. Goede beslissingen komen niet uit de lucht vallen, ze zijn opgebouwd uit een aantal zorgvuldig voorbereide stappen. Iedere stap heeft een eigen dynamiek en geen enkele stap kan worden overgeslagen.


De ervaring leert dat de kern van de productiviteit binnen de keten niet in de afzonderlijke werkzaamheden van de individuele ketenpartners ligt. Het brandpunt van het resultaat bevindt zich ergens in het ketenoverleg. Dat is de plek waar de ketenpartners ‘elkaar de waarheid vertellen’ en samen gaan geloven in een gemeenschappelijk voordeel. De kern van de ketensamenwerking ligt vooral in de invulling van de kennisuitwisseling- en afstemmingsmomenten tussen de ketenpartners. Als we de resultaten van een ketenoverleg nader analyseren en de waardeketen daarvan ontrafelen, komen enkele interessante zaken naar voren. Dan blijkt dat vooral het scherp stellen van een gedeeld situatiebeeld en een heldere visie op en geloof in een gemeenschappelijk voordeel de belangrijkste voorwaarden voor succes zijn. Een gemeenschappelijke toekomstvisie, met een daaruit te destilleren individueel en gemeenschappelijk voordeel, is essentieel voor het kunnen nemen van gemeenschappelijk gedragen besluiten en aansluitende acties die daadwerkelijk resultaatgericht worden uitgevoerd. Binnen het waardeketenmodel zoals hier afgebeeld begint een succesvolle ketensamenwerking met een transparant dynamisch netwerk van ketenpartners. De ketenregisseur selecteert de partners die binnen de keten en aan de (keten)overlegtafel mogen plaatsnemen.

Bron: © Boek Ketensamenwerking - Robert van Brakel

Neem met Robert contact op voor meer informatie

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'